HYPNOS SERIES / FLUSH MOUNT

HY 860.500

Ukinox Hypnos Series

Size: 860 x 500 mm

Hypnos Series / Flush Mount

HY 860.500.15

Ukinox Hypnos Series

Size: 860 x 500 mm

Hypnos Series / Flush Mount

HY 1000.500.15

Ukinox Hypnos Series

Size: 1000 x 500 mm

Hypnos Series / Flush Mount